Аэродромын маневрлах талбай перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/343 дугаар тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт”-ыг 9 дүгээр сарын 21-ний өдрөөс 9 дүгээр сарын 24-ний өдрүүдэд  зохион байгуулагдаж байна.

       Тус сургалтад Аэромонголиа ХХК 13, Монголиайн Эйрвайз карго ХХК 5, БУнисэх буудал 1, ОННБ 5 ажилтан хамрагдаж байна.