Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/353 тоот тушаалын дагуу “Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт” 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 13-ний өдрүүдэд зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ИНҮТ-ын адба салбаруудын нийт 109 суралцагч хамрагдаж байна.