Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/377 дугаар тушаалаар “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт”-ыг 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 08-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

     Сургалтад  ОННБ 23 суралцагч хамрагдаж байна.