Нисэхийн сургалтын төвд 2021 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2021 онд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 11 дүгээр сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт
  2. Аюулгүй байдлын болон ачаа тээврийн ажилтнуудад зориулсан аюултай барааны онолын сургалт
  3. Аэродромын инженер техникийн ажилтны сургалт
  4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт
  5. Нисэхийн загварчилсан хэлний сургалт
  6. Training Instructor Course Part 2 “ИКАО-ын багш бэлтгэх сургалтын хоёрдугаар шат”