Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 02 дугаар сарын 22-ны А/03 тоот тушаалын дагуу “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт” -ыг 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад НБУГ 2, ХНАА 9, БУ ОУНБ 12, НУТА 1, МИАТ ТӨХК 4 нийт 28 ажилтан хамрагдаж байна.