Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын 16-ны А/05 тоот тушаалын дагуу “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн сургалт” -ыг 2022 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 31-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад НЭМСЗА 69, НСТ 20, БУ ОУНБ 33, НМҮА 61 нийт 183 ажилтан хамрагдаж байна.