Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 04 дугаар сарын 01-ний А/06 тоот тушаалын дагуу “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны сургалт” -ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 27-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад нийт 7 ажилтан хамрагдаж байна.