Агаарын хөлөг-газрын үйлчилгээний техникчдын давтан сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 05 дугаар сарын 20-ны А/28 тоот тушаалын дагуу “Агаарын хөлөг-газрын үйлчилгээний техникчдын давтан сургалт” -ыг 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад ОННБ-ын 18, Таван толгой НБ 1 нийт 19 суралцагч хамрагдаж байна.