Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2023 оны А/25 дугаар тушаалын дагуу Нисэхийн сургалтын төвд “Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт”-ыг 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад хамрагдсанаар суралцагчид нислэгийн мэдээллийн ажилтны мэргэжил эзэмшиж, уг мэргэжилд тавьсан шаардлагын дагуу ажиллах чадвар дадлыг эзэмшинэ. Сургалтад ОННБ болон НХҮА, НУТА-ны 21 ажилтан хамрагдаж байна.