Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн “Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 2023 онд хийх ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс эрхлэн гаргаж буй мэдээллийг хүргэж байна.