АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Spread the love

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн монгол, англи /албан бус орчуулга/ хэл дээрх хувилбарыг доорх холбооснуудаас татаж авна уу.

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Засгийн газрын 2017 оны 114 дүгээр тогтоолоор баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний монгол, англи /албан бус орчуулга/ хэл дээрх хувилбарыг доорх холбооснуудаас татаж авна уу.