Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

       ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/248 тоот тушаалаар “Бүсийн ажиглалтын болон ойртолтын ажиглалтын нислэгийн удирдагчдын процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт” 5, 9, 12 дугаар саруудад зохион байгуулагдана.

       Тус тушаалын дагуу “Бүсийн ажиглалтын нислэгийн удирдагчийн процедурын удирдлагын сэргээх болон давтан сургалт” 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-наас 19-ний өдрүүдэд  8 ээлжээр зохион байгуулагдаж, 60 нислэгийн хамрагдаж байна.