“Aeronautical information management specialist-021/122/AIS AIM SPC” Олон улсын сургалт зохион байгуулагдана

     ИКАО-ын “Trainаir Plus” хөтөлбөрийн хүрээнд Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албатай хамтран нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх “Aeronautical information management specialist-021/122/AIS AIM SPC” Олон улсын сургалтын 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-16-ны хооронд зохион байгуулна.