НСТ-д 2018 оны 10 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

  • Орон нутгийн нисэх буудлуудад нөхөн хангалтаар томилогдон ажиллах, нислэгийн удирдагчдын ойртолтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэлийн дагуу ур чадвар хадгалах сургалт
  • Бүсийн болон бүсийн ажиглалтын удирдлагын зэрэглэл эзэмшигч нарын онцгой нөхцөл, тохиолдлын үед нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ үзүүлэх сэргээх, давтан сургалт
  • Орон нутгийн нисэх буудлуудын НУ, НМА-ын онцгой нөхцөл байдлын үед НХУ-ын үйлчилгээ үзүүлэх сэргээх сургалт, дадлага
  • Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт
  • Аэродромын үйл ажиллагааны давтан сургалт
  • Аюултай ачааны онолын сургалт
  • Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Дээрх сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 282154 утсаар холбогдон авна уу.