Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

        ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/610 дугаар тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны 56 цагийн давтан сургалт” 2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

          Тус сургалтад Чингис хаан Олон улсын нисэх буудлын 44 аюулгүй байдлын ажилтан хамрагдана.