НСТ-д 2018 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

  • Орон нутгийн нисэх буудлуудад нөхөн хангалтаар томилогдон ажиллах, нислэгийн удирдагчдын ойртолтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэлийн дагуу ур чадвар хадгалах сургалт
  • НХҮ-ний ажилтнуудын зэрэглэлийн дагуу сэргээх, давтан сургалт /Аэродромын нислэгийн удирдлага/
  • НХҮ-ний ажилтнуудын зэрэглэлийн дагуу сэргээх, давтан сургалт /Ойртолтын ажиглалтын удирдлага/
  • Ажлын байрны дадлагын өмнөх сургалт /БАНУ, БНУ/
  • Нислэгийн төлөвлөлтийн ажилтнуудад зориулсан давтан сургалт
  • Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны давтан сургалт
  • Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт
  • Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Дээрх сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 282154 утсаар холбогдон авна уу.