Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулагдаж байна

         ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/670 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт” 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 09ий өдрүүдэд 7 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

          Тус сургалтад Үйлчилгээ, аж ахуйн алба болон Газрын тусгай үйлчилгээний албаны 149 ажилтан хамрагдана.