Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

       ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/623 дугаар тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт” 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 01-ний өдрүүдэд 3 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

         Тус сургалтад Газрын тусгай үйлчилгээний алба болон авиа компаниудын нийт 61 ажилтан хамрагдана.