APM-150МА загварын чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч, МРМ-97 загварын маркерын радио дохиологчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

       ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 02ы өдрийн А/705 тоот тушаалаар APM-150МА загварын чиглүүлэх радио нэвтрүүлэгч, МРМ-97 загварын маркерын радио дохиологчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 27-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

      Тус сургалтад Холбоо, навигаци ажиглалтын албаны болон Орон нутгийн нисэх буудлын 24 инженер техникийн ажилтан хамрагдана.