Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний техникч нарын давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

       ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/697 тоот тушаалаар “Агаарын хөлгийн газрын үйлчилгээний техникч нарын давтан сургалт” 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 23-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

     Тус сургалтад Газрын тусгай үйлчилгээний албаны болон Орон нутгийн нисэх буудлын 12 онгоц-газрын үйлчилгээний техникчид хамрагдана.