“Номтой өдөр” өдөрлөг

     Нисэхийн сургалтын төвийн номын сан нь хэрэглэгчдэд мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх, хөгжүүлэхэд нь шаардлагатай техникийн баримт бичиг, дотоод, гадаадад хэвлэгдсэн мэргэжлийн ном, хэвлэл, гарын авлага, сонин, сэтгүүлийг цаасан болон цахим хэлбэрээр хүргэн ажиллаж байна.

     Номын сан нь дараах үйлчилгээ үзүүлдэг. Үүнд:

 • Уншлага үйлчилгээ
 • Ном бүрдүүлэлт
 • Лавлагаа ном зүй
 • Каталоги
 • Гэрээр ном олгох
 • Цахим уншлага

Номын санд мөрдөгдөж буй дүрэм журам

 1. Монгол Улсын Номын сангийн тухай хууль
 2. MNS 5742:2007 “Номын сангийн орчны нөхцөл ажиллагаанд тавих шаардлага”-ын  дагуу  ариун цэвэр, эрүүл ахуй, техникийн болон галын аюулгүй байдлын норматив
 3. Монгол Улсын Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны сайдын 2007 оны 11 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 415 дугаар тушаалын 4-р хавсралтаар “Алдагдсан буюу гэмтээгдсэн ном хэвлэлийг нөхөн төлүүлэх журам”
 4. Сангийн сайд, Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны 2006 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн хамтарсан 357/406 дугаар тушаалаар батлагдсан Ном, хэвлэлийг дахин үнэлэх журам
 5. Нисэхийн сургалтын төвийн “Номын сангийн журам” /НСТЖ-08/

 

Нийт номын фондын бүтэц шинжлэх ухааны салбараар

 

д/д Шинжлэх ухааны салбараар Тоо ширхэг

 

1 ИКАО-ийн ном хэвлэл 812
2 Нисэхийн мэргэжлийн ном хэвлэл 340
3 Эдийн засгийн ном хэвлэл 79
4 Инженерийн ном хэвлэл 79
5 Англи хэлний ном хэвлэл 123
6 Анагаах ухааны ном хэвлэл 56
7 Компьютерийн ном хэвлэл 422
8 Уран зохиолын ном хэвлэл 250

Нийт ном хэвлэл 2164

 

Номын сангийн үйлчилгээ

 • Уншлага үйлчилгээ
 • Ном бүрдүүлэлт
 • Лавлагаа ном зүй
 • Каталоги
 • Гэрээр ном олгох
 • Цахим уншлага зэрэг үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг.

 

ИКАО-ийн ном хэвлэлээс 319 нь төлбэртэй, 53 нь төлбөргүй ном хэвлэл байна.