2018 онд шинээр ирсэн ном хэвлэлийн мэдээ

Номын нэрс Худалдаж авсан байгууллага Тоо ширхэг Үнэ
1 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods By Air 2017-2018 (Doc 9284) ИКАО 1 228$
2 Training Development Guide Competency-Based Training Methodology – (Doc 9941) ИКАО 2 412$
3 Aircraft Type Designators (Doc 8643/46) ИКАО 2 590$
4 Location Indicators (Doc 7910/167) ИКАО 2 490$
5 Designators for Aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services (Doc 8585/184) ИКАО 2 550$
6 Dangerous goods regulations IATA 1 328$
7 Airport Handling manual IATA 2 1098$
8 Airport Development reference manual IATA 1 999$
9 IATA Ground operations manual IATA 1 146$
10 Цаг уур Нацагдорж 2 60000
11 Цаг уурын толь бичиг Нацагдорж 1 35000
13 Аюулгүй ажиллагаа Даваа 3 75000
14 Comp IELTS Bands Students book Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 145500₮
15 Comp IELTS Bands Teachers book Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 62700₮
16 Eng Voc in Use Pre-int  answer Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 2 178500₮
17 Eng Voc in Use upper answer Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 2 196500₮
18 Enterprise 1 CI CD Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 29000₮
19 Enterprise 1 DVD PAL Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 15000₮
20 Enterprise 1 WB Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 5 62500₮
21 Enterprise 2 CI CD Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 25000₮
22 Enterprise 2 DVD PAL Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 15000₮
23 Enterprise 2 WB Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 5 62500₮
24 Enterprise 3 CI CD Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 15000₮
25 Enterprise 3 DVD PAL Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 25000₮
25 Enterprise 3 WB Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 5 62500₮
27 Enterprise 4 CI CD Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 15000₮
28 Enterprise 4 DVD PAL Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 25000₮
29 Enterprise 4 WB Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 5 62500₮
30 IELTS Pract Tests 1 TB Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 30500₮
31 IELTS Pract Tests 2 TB Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 30500₮
32 New Insight into IELTS S, s Pack Ворлд оф Лэнгвиж ХХК 1 93600₮

Нийт өртөг 5171$ /14,486,270₮/