Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

        ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А/745 тоот тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт” 2018 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

         Тус сургалтад Газрын тусгай үйлчилгээний алба болон авиа компаниудын нийт 29 ажилтан хамрагдана.