Аэродромын нислэгийн удирдлагын ажлын байрны дадлагын өмнөх 160 цагийн сургалт, дадлага зохион байгуулагдав

        ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/706 тоот тушаалаар “Аэродромын нислэгийн удирдлагын ажлын байрны дадлагын өмнөх 160 цагийн сургалт, дадлага” 2018 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа.

       Тус сургалтад Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний албаны 3 ажилтан хамрагдав.