Танилцах сургалтад хамрагдаж байна.

БНСУ-ын Хансео их сургуульд Нислэгийн удирдагч мэргэжлээр суралцаж буй оюутнууд Нисэхийн сургалтын төвд 2018 оны 12 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд танилцах сургалтад хамрагдаж байна.

Тус сургалт нь оюутнуудад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох Монгол, Солонгосын нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний үйл ажиллагааг харьцуулан судлах зорилготой юм.