Сургагч багш нар заах арга зүйн сургалтад хамрагдлаа

        ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/786 тоот тушаалаар “Заах арга зүйн анхан шатны болон давтан сургалт” 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдлаа.

        Тус сургалтад нийт 53 сургагч багш амжилттай хамрагдлаа.