Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/708 тоот тушаалаар “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний ажилтны давтан сургалт” 2018 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2019 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрүүдэд 3 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад НМҮА-ны 49 ажилтан хамрагдана.