TRAINAIR Plus хөтөлбөр

      Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/ нь иргэний нисэхийн салбарын нийт ажилтнуудын мэдлэг, ур чадвар, чадавхыг хөгжүүлэх, улс орнуудын сургалтыг нэгдсэн нэг стандарт шаардлагад хүргэх зорилгоор TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийг нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлдэг.

      Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн сургалтын төв нь ИКАО-ийн дээрх стандарт, шаардлагыг бүрэн хангасан орчин үеийн сургалтын арга барил, техник технологийг нэвтрүүлж, олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэргэжлийн чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэх, сургах зорилгоор TRAINAIR PLUS хөтөлбөрт гишүүнээр 2012 онд элсэн орж, улмаар 2012 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөс эхлэн “Дэмжигч” гишүүнчлэлтэй, 2016 оны 12 дугаар сараас “Жинхэнэ” гишүүн байгууллага болон үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн 108 сургалтуудыг эх орондоо зохион байгуулах боломж бүрэн нээгдэж, олон улсад чиглэсэн зардлыг хэмнэх,  олон улсын сургалтуудыг эх орондоо хямд зардлаар зохион байгуулах, эх орондоо нутагшуулах, ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төвөөс баталгаажуулсан стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөрөөр Олон улсын сургалтыг зохион байгуулах, хөтөлбөрийг иргэний нисэхийн сургалтын байгууллагуудад борлуулах олон талт ач холбогдолтой билээ.

     Дээрх зорилгынхоо хүрээнд Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албатай хамтран нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх “Aeronautical information management specialist-021/122/AIS AIM SPC” стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөрийг боловсруулж Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-аар албан ёсоор баталгаажууллаа. Ингэснээр Монгол Улсын Иргэний нисэхийн салбар анхны олон улсын сургалтын багц хөтөлбөртэй болсон. Мөн энэхүү олон улсын сургалтыг зөвхөн Монголын ИНЕГ олон улсад зохион байгуулах эрхийг эзэмшиж, сургалтын хөтөлбөрөө /ИКАО/-аар баталгаажуулснаар анх удаа олон орны нисэхийн салбарын мэргэжилтнүүд Монголд суралцах эхлэл тавигдаж 2017 оны 9 дүгээр сарын 18-29-ний өдрүүдэд Австрали, Бүгд Найрамдах Бангладеш Ард улс, Непал Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын мэргэжилтнүүд ирж анхны сургалтад амжилттай хамрагдсан. Энэ сургалтаар нийт 15 744 000 төгрөгийн ашигтай ажилласан ба 2018 оны 11 дүгээр сарын 05-16-ны өдрүүдэд БНАСАУлс, ИНЕГ-ын АНБЗГ, НМҮА-ны мэргэжилтнүүд хамрагдсан хоёр дахь удаагийн сургалтыг тус тус зохион байгуулан ажиллалаа. Цаашид жил бүр өсөн нэмэгдэх боломжтой юм. Түүнчлэн /ИКАО/-аар гэрчилгээжсэн, /ИКАО/-ын гишүүн орнуудад хичээл заах эрхтэй багшлах бүрэлдэхүүнийг бэлтгэх, TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн сургалтын стандартчилагдсан багц хөтөлбөрүүдийг боловсруулах бүрэлдэхүүнийг тус тус бэлтгэн ажиллаж байна.

      Мөн ИКАО-ын TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн гишүүнчлэлийн эрхийг эзэмших ИКАО-ын давтан аудит шалгалтад 2018 оны 07 дугаар сарын 02-06-ны өдрүүдэд нийт 123 асуулгын хүрээнд шалгагдаж 2018 оны 11 дүгээр сард дээрх шалгалтад амжилттай хамрагдсан тухай албан ёсны тайланг ИКАО-аас хүлээн авсан.

      Энэхүү TRAINAIR PLUS хөтөлбөр нь 14 улс орны төлөөлөгчдөөс бүрдсэн Удирдах зөвлөлтэй бөгөөд зөвлөлийн гишүүдийг 3 жил тутамд нээлттэй сонгуулийн зарчмаар Бүс нутгийн шилдэг өргөмжлөлт болон Жинхэнэ гишүүн байгууллагуудаас сонгон шалгаруулдаг. 2017-2019 онуудад ажиллах TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сонгон шалгаруулалт 2017 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 10-ны хооронд зохион байгуулагдсан бөгөөд тус сургалтын төвийн ИКАО-ын TRAINAIR PLUS хөтөлбөр, сургалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Анарзул нь 38 орны саналтайгаар Удирдах зөвлөлд гишүүнээр шалгаран ажиллаж байгаа бөгөөд анх удаа ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төвөөс олон улсын сургалтын байгууллагын Удирдах зөвлөлд гишүүнээр шалгарсан нь бидний хувьд сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд олон ололт амжилт, цаашдын хөгжлийн үйл ажиллагаанд ихээхэн хувь нэмэр, өсөлт дэвшил гарна хэмээн үзэж байна.

       Нисэхийн сургалтын төв нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-ын TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн “Дэмжигч” гишүүнчлэлээс “Жинхэнэ” гишүүн байгууллага хүртэл нийт 2 удаагийн /ИКАО/-ын аудит шалгалтад өндөр үнэлгээ авсан бөгөөд одоогийн байдлаар 2013-2018 оны хооронд гишүүнчлэлд нийт 169 351 000 төгрөгийг гишүүнчлэлийн зардалд зарцуулаад байна.

       ИНЕГ-ын Нисэхийн сургалтын төв нь 2018 онд ИНЕГ, түүний харьяа байгууллага, алба, салбарын санал, хүсэлтийн дагуу TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн дараах олон улсын сургалтуудыг эх орондоо зохион байгуулахаар ажиллаж байгаа ба нийт 185 470 ам.доллар хэмнэх бүрэн боломжтой байгаа билээ. Үүнд:

  1. Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт (зохион байгуулсан);;
  2. Агаарын тээврийн эдийн засаг ба зохицуулалт сургалт (зайн сургалт, 2018.11-р сард зохион байгуулна);
  3. Агаарын тээврийн урьдчилсан мэдээ/прогноз сургалт (зайн сургалт 2018.11-р сард зохион байгуулна);
  4. Багш бэлтгэх сургалт (TIC) хэсэг-1 (зайн сургалт, зохион байгуулсан);
  5. Багш бэлтгэх сургалт (TIC) хэсэг-1 (зайн сургалт);
  6. Багш бэлтгэх сургалт (TIC) хэсэг-2;
  7. Ажлын байран дахь сургагч багш бэлтгэх сургалт (зохион байгуулсан).

      Мөн 2019 онд дараах TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн сургалтын стандартчилагдсан багц хөтөлбөрийг боловсруулах ажлыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна бөгөөд боловсруулах ажлын төсвийг боловсруулан гаргаж ИНЕГ-ын СХОГ-т хүргүүлээд байна. Үүнд:

  1. “Area Control/Non Radar (Procedural)” 055/032/ATC ACC;
  2. “Developing effective business plans for general aviation aerodromes” 125/148/MGT AGA GABP.