Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль, дүрэм, журам

Spread the love

Хуулиуд

 1. Хөдөлмөрийн тухай хууль
 2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хууль
 3. Нийгмийн даатгалын тухай хууль 
 4. Нийгмийн даатгалын сангаас үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль 
 5. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох, тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль 
 6. Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль 
 7. Зөрчлийн тухай хууль 
 8. Эрүүл ахуйн тухай хууль
 9. Эрүүл мэндийн тухай хууль 
 10. Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль 
 11. Хэмжил зүйн тухай хууль 

Дүрэм, журам

 1. “Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм” Засгийн газрын 269 дүгээр тогтоол
 2. “Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг төлөх ажил олгогчийн жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 142 дугаар тогтоол 
 3. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулах, шалгалт авах журам батлах тухай” Хөдөлмөрийн сайдын А/370 дугаар тушаал 
 4. “Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн үлгэрчилсэн дүрэм” Хөдөлмөрийн сайдын А/114 дүгээр тушаал 
 5. “Ажлын байрны нөхцөлийн үнэлгээ хийх журам” Хөдөлмөрийн сайдын А/223 дугаар тушаал 
 6. “Ажлын байрны эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачилсан зөвлөмж” Хөдөлмөхийн сайдын А/295 дугаар тушаал 
 7. “Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх орон тооны бус байнгын коммисын ажиллах заавар”/аргачилсан зөвлөмж/ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын А/36 дугаар тушаал 
 8. “Мэргэжлээс шалтгаалах өвчнийг бүртгэх, мэдээллэх журам”Хөдөлмөрийн сайдын А/234 дүгээр тушаал 
 9. “Журам, жагсаалт батлах тухай” Эрүүл мэндийн сайдын А/340 дүгээр тушаал 
 10. “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалт батлах тухай”Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын А/77 дугаар тушаал 
 11. “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын А/12 дугаар тушаал 
 12. “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын А/26 дугаар тушаал 
 13. “Тэтгэврийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр тогтоох газрын дор болон хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил мэргэжлийн жагсаалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” Хөдөлмөрийн сайд, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан А/133, А/77 дугаар тушаал