Зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2024 онд зохион байгуулагдах сургалтын-төлөвлөгөө”-ний дагуу 4 дүгээр сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. Аюултай барааны сургалт
  2. Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт
  3. Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн давтан сургалт
  4. Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав-лаборантын давтан сургалт
  5. Агаарын хөлгийн аэродромын орчимд шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас урьдчилан сэргийлэх давтан сургалт

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг  7128-3158 утсаар холбогдож авна уу.