Сургалт

Spread the love

ИНД-141 “Иргэнийн нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийн хүрээнд:

  • Хүний хүчин зүйлийн талаарх онолын суурь сургалт
  • Аюултай барааны онолын сургалт
  • Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт /Aeronautical information management specialist-021/122/AIS SPC/
  • Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны сургалт /Basic training/
  • Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын нэгдсэн хөтөлбөрт тусгагдсан сургалтууд /Treoritical & Practical Training/